Řešení přestupku strážníkem městské policie

Snad úplně každý z nás se někdy může dopustit přestupku. Na jednu stranu to z nás nedělá zločince, na stranu druhou je třeba počítat s možným postihem. Občané by proto měli znát určité aspekty provázející řešení přestupku strážníkem městské policie.

 • strážník je oprávněn řešit uložením pokuty příkazem na místě přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě uvedené v § 91 odst. 2 písm. e) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle jiného zákona (např. § 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nebo § 43 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Ostatní zjištěné přestupky postupuje z úřední povinnosti příslušnému správnímu orgánu;
 • nesouhlasí-li přestupce s přestupkem, nelze tento vyřešit na místě. Strážník jej musí postoupit příslušnému správnímu orgánu. To musí rovněž učinit z úřední povinnosti u dalších přestupků, které není oprávněn řešit na místě uložením pokuty příkazem na místě (výrazné překročení rychlosti, přestupky na úseku zbraní a střeliva, přestupky podle zákona o občanských průkazech apod.);
 • strážník je oprávněn uložit příkazem na místě pokutu až do výše 10.000 Kč, pokud zákon nestanoví pokutu nižší (např. při překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h je pokuta do 1.000 Kč).
 • je-li si přestupce vědom přestupku a souhlasí se zaplacením pokuty může tak učinit v hotovosti. Nemá-li potřebnou finanční hotovost, může zaplatit platební kartou, popřípadě si nechat vypsat blok na pokutu na místě nezaplacenou. Pozor, přestupce podpisem stvrzuje souhlas s řešením a s výší uložené pokuty, což znamená, že proti pokutě se nelze odvolat a v případě nezaplacení bude tato vymáhána;
 • odmítne-li přestupce podepsat příkazový blok, není možné dokončit zkrácené správní (příkazní) řízení a přestupek je nutno oznámit správnímu orgánu.
 • o výši správního trestu sice rozhoduje dle zákona strážník, ale vždy musí přihlížet k těmto skutečnostem:
  • závažnost přestupku
  • způsob spáchání přestupku
  • následky přestupku
  • okolnosti za nichž byl spáchán
  • míra zavinění
  • pohnutky a osoba pachatele

!!! Uvědomte si prosím, že strážník při řešení přestupku plní jen svoji zákonnou povinnost. Spácháte-li přestupek, neobracejte svůj hněv na strážce pořádku, vinni jste především vy !!!

Poslední aktualizace: 24.7.2019