Manažer prevence kriminality

Odpovídá za koordinaci preventivních aktivit v rámci města Karlovy Vary. Mapuje bezpečnostní situaci ve městě, zjišťuje potřeby prevence, tyto vyhodnocuje a předkládá návrhy na řešení komisi prevence kriminality a protidrogové prevence.

Podílí se na aktivní a účinné spolupráci mezi všemi subjekty podílejícími se na prevenci kriminality (odbory MM K.Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, Policie ČR, příspěvkové organizace, neziskový sektor  - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti). V rámci této spolupráce se také zúčastňuje jednání komisí a pracovních skupin na úrovni města a kraje.

V rámci Koncepce prevence kriminality města tvoří roční programy a zpracovává dílčí projekty, kterými se město uchází o poskytnutí státní dotace a zajišťuje jejich realizaci a konečné vyhodnocení.

Podílí se na tvorbě, realizaci a vyhodnocování plnění koncepčních materiálů města z oblasti protidrogové politiky.

Od roku 2002 vykonává funkci manažera prevence kriminality Mgr. Kamila Hofmanová.

Poslední aktualizace: 7.10.2016