Informace o zpracovávání osobních údajů

OBECNÁ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Městská policie Karlovy Vary. Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo také „GDPR“) Vás informuje že:

Kontaktní adresa správce je:

Statutární město Karlovy Vary, Městská policie Karlovy Vary

se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 913/34, telefon: +420 353 153 911, e-mail: postaatmpkv [emailtecka] czID datové schránky: a89bwi8

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je:

Luděk Nezmar, nezmaratacresia [emailtecka] com, Acresia Consulting s.r.o., Praha 1, Kaprova 42/14, ID datové schránky: 33kj4zr

Jako správci Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů v rámci Statutárního města Karlovy Vary podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (ZOP), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštního zákona, spočívajících zejména v následujících činnostech:

a) přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) podílení se – v rozsahu stanoveném ZOP nebo zvláštním zákonem – na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) podílení se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených ZOP nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) podílení se na prevenci kriminality v obci,

g) provádění dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h) odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) zpracování dat za účelem poskytnutí statistických údajů Ministerstvu vnitra na základě jeho žádosti dle ZOP.

Na základě smluvního ujednání nebo jiného právního aktu se podílíme také na zpracování osobních údajů jiných správců. Při této činnosti se vždy řídíme pokyny, které nám správce osobních údajů dal, a plníme všechny další požadavky, které jsou zpracovatelům osobních údajů uloženy platnými právními předpisy. Činnosti, při nichž jsme v roli zpracovatele osobních údajů jsou uvedeny níže.

Osobní údaje nezbytné pro zpracování shromažďujeme pro jednotlivé účely zpracování a dále je zpracováváme zejména z důvodu jejich nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo z důvodu splnění úkolů ve veřejném zájmu při nebo výkonu veřejné moci, jimiž jsme pověřeni.

Pro zajištění výše uvedených povinností, zejména těch preventivních, provozujeme a využíváme technické prostředky, včetně kamerových systémů se záznamem.

Ve svém oprávněném zájmu vedeme evidenci návštěv vstupujících do našich objektů, a dále ve vybraných objektech, které jsou na vstupu označeny piktogramem a doplňující informací, zajišťuje ochranu majetku a osob prostřednictvím námi provozovaného lokálního kamerového systému se záznamem.

Součástí této informace je i přehled účelů zpracování, v němž podrobně specifikujeme konkrétní činnosti a účely, při nichž Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat.

Vaše osobní údaje předáváme Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, avšak jen v případech, je-li to nutné k plnění jejich úkolů v souladu s ustanovením § 24a ZOP. Osobní údaje nepředáváme jiným osobám, pokud nám povinnost jejich předání není uložena zvláštním právním předpisem, anebo k tomu subjekt údajů neudělil svůj souhlas.

Při zpracování osobních údajů nevyužíváme automatizovaný systém rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po lhůtu stanovenou platným Spisovým řádem Městské policie Brno, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit u Městské policie Karlovy Vary následujícími způsoby:

1. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,

2. v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu Statutárního města Karlovy Vary,

3. osobním předáním písemné žádosti na podatelně Statutárního města Karlovy Vary v budově magistrátu města, Moskevská 2035/21, podmíněných identifikací žadatele podle dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního dokladu) ověřeného pověřeným zaměstnancem Magistrátu města Karlovy Vary.

4. písemně na adrese Městské policie Karlovy Vary

V případě osobního a písemného podání je nutné počítat s osobním vyzvednutím odpovědi podmíněným identifikací žadatele na podatelně Městské policie Karlovy Vary.

Vaše požadavky vždy řádně posoudíme a vypořádáme v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Datum zveřejnění: v Karlových Varech dne 14. 6. 2022

 

Poslední aktualizace: 16.6.2022