Přehled některých oprávnění strážníků

Velmi často se rovněž můžete v běžném životě setkat s oprávněními strážníků. Byť je obecný názor odlišný, disponuje strážník poměrně velkým počtem oprávnění, a to napříč mnoha zákony.

Oprávnění k prokázání totožnosti

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti je základním oprávněním strážníka, které jej provází téměř veškerou jeho činností. Součástí zákonného ustanovení je i povinnost osoby, která byla strážníkem vyzvána, totožnost prokázat. Žádný zákon nestanoví povinost nosit s sebou občanský průkaz, nicméně v případě, že svoji totožnost strážníkovi občan neprokáže, může se setkat s dalšími oprávněními strážníků.

Strážník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti v těchto případech: 

 • jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie;
 • jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu (zloděj přistižený při krádeži, řidič stojící v zákazu zastavení apod.);
 • jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (např. svědek události);
 • jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií (prokáže-li se, že se jedná o jinou osobu, strážník již nemá důvod dále osobu nijak omezovat, v opačném případě ji neprodleně předá policii);
 • na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem (např. host, který nezaplatil útratu vrchnímu, kterému pak strážník předá zjištěná data);
 • jde-li o osobu, která žádá prokázání totožnosti podle předchozího bodu (např. vrchní);
 • jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu (svědek, poškozený apod.)

Oprávnění předvést osobu

Předvedení osoby provádějí strážníci ve stanovených případech, a to buď na Policii ČR, nebo ke správnímu orgánu.

Strážník je oprávněn předvést osobu: 

 • která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle § 12 odst. 2 nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat
 • u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií nebo osobou pohřešovanou.
 • která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání zabránit.
 • na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů (ke správnímu orgánu v případě, že správní orgán vydá usnesení o předvedení osoby).

Oprávnění požadovat podání vysvětlení

Toto oprávnění umožňuje strážníkovi požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci. Dále je strážník oprávněn tuto osobu vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení (zpravidla do úřadovny městské policie). Ke zjištění skutečného stavu věci pak může strážník požadoivat i předložení potřebných dokladů.

Součástí tohoto oprávnění je i možnost předvést osobu, která bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti nebo výzvě strážníka podle předchozího ustanovení nevyhoví.

Oprávnění odebrat zbraň

Strážník v rámci svých oprávnění může osobě odebrat zbraň:

 • kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování (odebrání zbraně předchází oprávnění strážníka přesvědčit se, zda osoba u sebe nemá zbraň)
 • po předchozí marné výzvě k vydání zbraně na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím.

Stručný přehled dalších oprávnění strážníka

Dalšími oprávněními strážníků jsou:

 • oprávnění vyzvat osobu k poskytnutí nezbytné osobní a věcné pomoci
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa
 • oprávnění otevřít byt či nebytový prostor
 • oprávnění odejmout věc
 • oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven, heren a kasín
 • oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • oprávnění převézt osobu do protialkoholní záchytné stanice
 • oprávnění použít donucovací prostředky, služebního psa, služební zbraň
 • oprávnění měřit rychlost vozidel
 • oprávnění zastavovat vozidla
 • oprávnění požadovat doklady podle zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • oprávnění vyzvat osobu k orientační zkoušcena přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v organismu a oprávnění tuto osobu vyzvat k lékařskému vyšetření
 • oprávnění kontrolovat dodržování podmínek při zvláštním užívání pozemních komunikací
 • oprávnění provádět kontrolu dodržování podmínek taxislužby podle zákona o silniční dopravě
 • oprávnění omezit osobní svobodu osoby, přistižené při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté
 • oprávnění poskytnout součinnost myslivecké, rybářské, lesní stráži a stráži ochrany přírody v rozsahu, stanoveném speciálními zákony

Další, zde neuváděná oprávnění pak vycházejí i z dalších zákonů, např. ze Zákona o  ochraně před škodlivými účinky návykových látek, Zákona o odpadech apod.

Poslední aktualizace: 2.2.2023