15 let oddělení prevence Městské policie Karlovy Vary

30.03.2016

O 15 let jsou starší strážníci - preventisté Městské policie Karlovy Vary i jejich první posluchači ze základní školy Dukelských hrdinů. Dukla byla pilotní školou, na níž se na jaře 2001 rozběhl program primární prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování, zaměřený na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, s názvem Street Law.

   Od té doby preventivní činnost strážníků začala nabírat na objemu. Postupně byl vytvořen ucelený provázaný program, který je zacílen na děti předškolního věku v mateřinkách, dále pokračuje přes první a druhý stupeň základních škol až po školy střední, případně VOŠ. Za celou dobu svého působení městští strážníci zrealizovali 5.780 besed, kterých se zúčastnilo přes 144.500 dětí. V současné době je do programu zapojeno 18 mateřských, 11 základních a 8 středních škol v Karlových Varech. Preventivním vzdělávacím programem tedy procházejí všechny děti, které tato zařízení navštěvují. Předškolákům jsou věnována témata: Děti a městská policie, Ajaxův kufřík a Včas, umět a znát, je napořád.  Druháci a třeťáci pracující s Ajaxovo zápisníkem, jehož prostřednictvím se učí zvládat nástrahy silničního provozu, ale také se dovídají, jak předcházet šikaně nebo závislostem. Žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci řeší prostřednictvím již zmíněného programu Street Law otázky nemorálního a protiprávního jednání v lekcích týkajících se např.: domácího násilí, přestupků v dopravě, majetkových přestupků a trestných činů, drogové závislosti, šikany a kyberšikany.

Není náhodou, že studenti oborů Sociální činnost s výchovnou profilací a Sociální pedagogika, vykonávají na oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary odborné praxe. Řadu let také trvá spolupráce se Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, při pořádání akcí určených dětem z mateřinek a základních škol. Jedná se například o akce: Sportovní den s Ajaxem, Putovní pohár městské policie, Dny pro mateřské školy na dopravním hřišti, Poznej město s městskou policií a další.

15letá praxe preventistů už došla tak daleko, že i mladí nastupující strážníci připomínají svým starším kolegům-preventistům témata besed, při kterých se společně setkali na základní škole. Pro některé to byl prvotní impulz vedoucí k rozhodnutí stát se ochráncem veřejného pořádku a posílit řady městské policie.

Za tu řadu let, se na oddělení prevence vystřídalo 8 strážníků, z nichž tři, Pavel Torma Jalůvka, Pavel Dawidko a Kamila Hofmanová jsou „původní a trvalí“.  Jejich skupinu před téměř čtyřmi lety posílila a omladila Magda Kovářová. Společně se věnují cílovým skupinám, které byly dále rozšířeny o seniory a zdravotně postižené. Pro Magdu Kovářovou a Pavla Dawidka jsou doménou základní a střední školy, Pavel Torma Jalůvka se věnuje seniorům (projekty Senior akademie, besedy v domovech důchodců, spolupráce se Svazem důchodců ČR), organizacím sdružujícím zdravotně postižené občany (např. Tyfloservis) a energii čerpá především při besedách v mateřských školách. Vedoucí oddělení Kamila Hofmanová zastává funkci manažera prevence kriminality, koordinuje ve městě aktivity organizací, které se ve městě zabývají prevencí kriminality a protidrogovou prevencí, zpracovává projekty v rámci dotačních titulů Ministerstva vnitra a připravuje doplňkové akce oddělení prevence pro cílové skupiny. Pravidelně dochází na besedy k dětem do Střediska výchovné péče.

Mezi nejvýznamnější partnery oddělení prevence patří určitě školní metodici prevence a pedagogičtí pracovníci karlovarských školských zařízení. Dále kolegové ostatních městských policií v kraji, kolegové z Policie ČR, a pracovníci spolupracujících neziskových organizací, např.: Armády spásy, Asociace záchranný kruh, Světla Kadaň, PROTEBE live, BESIP, o.p. s. Bezpečně na silnicích.  Vyjmenovat všechny společné akce určené dětem, mládeži, seniorům, ale i široké veřejnosti by vydalo na další článek.

A co dostali strážníci preventisté k jubileu jako dárek? Nadělili si ho sami. Ve spolupráci s Městskou policií Sokolov, Ostrov a Chodov vytvořili novou metodickou pomůcku pro práci strážníka-preventisty s názvem „Notes strážníka Pavla“. Stejný název nese i celý projekt, se kterým se strážníci chystají vstoupit do druhých a třetích ročníku základních škol od září letošního roku.  Při vyplňování notesu čeká na děti plno zajímavých a důležitých informací týkajících se ochrany života, zdraví a osobního bezpečí. Uvedené znalosti a dovednosti si budou děti osvojovat zábavnou formou za asistence strážníků, kteří se na nový projekt již také těší.

Mgr. Kamila Hofmanová