Projekt EU

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY KARLOVY VARY

(projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010225)

 

Celkové náklady projektu:                         7 946 625,00 Kč

Příspěvek Unie:                                           6 754 631,25 Kč

Národní veřejné zdroje:                             794 662,50 Kč

Výše spolufinancování města:                  397 331,25 Kč

Doba realizace projektu:                            1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je motivovat k sociálnímu začlenění do běžné společnosti. Konkrétně se tento cíl projeví zlepšením ekonomické situace zapojených osob (zaměstnání APK), zlepšení bytové situace nebo udržení bydlení těchto osob, zlepšení péče o domácnost a zkvalitnění výchovného prostředí. Cíle chceme dosáhnout nabídnutím zaměstnání 7 osobám ze SVL (SVO) a jejich působením v lokalitách. Specifickým cílem je  v rámci podporované aktivity prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality a realizací plánovaných aktivit, snížit rizika sociálního vyloučení v Karlových Varech, v oblasti vzájemného soužití v sociálně vyloučených objektech i mezi obyvateli těchto objektů a jejich bezprostředního okolí a ostatními obyvateli města, předcházet přestupkové a trestné činnosti vůči obyvatelům těchto míst a předcházet nebo mírnit následky závislostí, agresivity apod. Zároveň projekt podporuje sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména tréninkem pracovních dovedností.

Konkrétními cíli projektu jsou: 

  • zaměstnat 7 osob z cílové skupiny
  • v souladu s Metodikou APK vzdělat 7 osob z cílové skupiny pro pracovní pozici APK  
  • v úvodu projektu zpracovat Analýzu pocitu bezpečí ve městě  
  • posílit přítomnost osob v terénu, které zde budou vykonávat monitoring, kontaktní prací s obyvateli a správci objektů  
  • zpřístupnit pomoc obětem skryté kriminality (lichva, obtěžování, zneužívání) v prostředí sociálně vyloučených objektů  

 

 

Klíčové aktivity

KA 01 – Prevence sociálně patologických jevů

KA 02 – Výběr APK a mentoring

KA 03 - Průběžné vzdělávání a supervize

KA 04 – Vstupní analýza vnímání pocitu bezpečí a závěrečná evaluační zpráva

KA 05 – Řízení a administrace projektu

 

Projekt je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím OPZ a SR ČR. Je zaměřen na podporu asistentů prevence kriminality - na zvýšení jejich kompetencí a jejich podpory na pracovním trhu. Smyslem je především zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v rizikových lokalitách, podpora nerepresivních metod práce městské policie.  Pravidelná činnost asistentů prevence kriminality zahrnuje především dohledy na ubytovnách, na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol, na nádraží a v dalších vybraných lokalitách. Jednoduše řečeno dohled nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. Přispívají též při řešení rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel, atd. Projekt je součástí komplexu opatření Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary, který ve městě funguje již několik let.

 

Kontaktní spojení:

Městská policie Karlovy Vary, Moskevská 36, Karlovy Vary

Bc. Jan Trojáček, mentor APK , e-mail: j.trojacek@mpkv.cz 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 11.09.2019