Program Bezpečná lokalita

Preventivní program ochrany majetku a osob Bezpečná lokalita

Program je v České republice průběžně realizován již sedmým rokem. V současné době je odborně garantován rozhodujícími subjekty poradního sboru pro situační prevenci kriminality – zejména Ministerstvem vnitra, Policií České republiky, Městskou policií hl. m. Prahy, Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Českou asociací pojišťoven. Společnou platformou členů poradního sboru jsou evropské normy, certifikace výrobků, montáží, služeb a produktů a etické kodexy podnikání. 

Co je cílem programu?

Cílem programu je minimalizovat podmínky pro páchání majetkové trestné činnosti (70% registrované kriminality) dostupnými technickými (zabezpečovacími), organizačními a stavebními prostředky a opatřeními a přispět tak k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. 

Co program nabízí?

Program nabízí občanům základní informace a odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu zabezpečení bytů, bytových a rodinných domů, rekreačních objektů, automobilů a informace o základních pravidlech bezpečného chování.   

Jak je program předkládán?

Program je občanům předkládán formou celostátní dlouhodobé preventivně-osvětové akce cílené k ochraně majetku a osob. Autoři programu zaznamenávají zájem a iniciativu občanů začít něco konkrétního dělat pro zlepšení bezpečnostní situace v místě bydliště – zabezpečit byt, bytový dům, rodinný dům, odstranit nepořádek, zpřehlednit a osvětlit okolí objektů apod. 

Jakou má program návaznost?  

Úsilí samotných občanů má většinou návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují volení představitelé měst a obcí. Jde zejména o:  

 • Zřizování městských kamerových dohlížecích, geografických a vyhledávacích systémů.  
 • Zabezpečení obecních objektů a jejich připojení na pulty centralizované ochrany (PCO) policie nebo bezpečnostních agentur.  
 • Optimální využití PCO v práci obou policií, hasičů a záchranné služby.  
 • Rozšiřování a zkvalitňování veřejného osvětlení.  
 • Zřizování hlídaných parkovišť.  
 • Vytváření bezpečných nákupních zón a center zábavy.  
 • Technické vybavení obou policií.  
 • Zřizování, provoz a údržbu zájmových klubů, dětských hřišť, plácků a sportovišť pro nejrůznější volno časové aktivity dětí a mládeže.  
 • Sociální projekty.  
 • Protidrogovou prevenci.  
 • Dopravní preventivní opatření.  
 • Projekty pro zlepšení životního prostředí.  
 • Další projekty, které operativně vyplynou podle situace a potřeb té které lokality.

Kontakty

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra je JUDr. Tomáš Koníček, telefon.: 974 833 217, fax 974 833 504, e-mail: sitprev@mvcr.cz.  

Kontaktní osobou za Městskou policii hl. m. Prahy je JUDr. Pavel Kocábek tel.: 272 072 526, fax 272 072 503, e-mail: kocabek.prev@mppraha.cz; dr.kocabek@gmail.com.   

Občané se mohou také přímo obracet na Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, tel.: 266 721 831, e-mail: info@gremiumalarm.cz.  

Publikace pro občany  

 • Toms, L., Koníček, T., Kocábek, P.: Zabezpečení dveří a oken – rizikových míst objektů. Praha, Grada 1997, ISBN 80-85821-50-8.  
 • Kocábek, P., Červená, R., Koníček, T.: Klíč k bezpečí. Praha, Themis 2000, ISBN 80-85821-84-2.  
 • Koníček, T., Kocábek, P.: Cesta k bezpečí. Praha, BEN 2002, ISBN 80-7300032-6.  
 • Koníček, T., Křeček, S., Kocábek, P.: Městské kamerové dohlížecí systémy. Praha, Themis 2002, ISBN 80-7312-009-7.  
 • Kocábek, P., Koníček, T.: Bezpečné bydlení. Brno, ERA 2003, ISBN 80-8651763-2.  
 • Koníček, T.,  Kocábek, P., Bílková, T., Biskup, J.: Zabezpečení automobilů. Praha, Themis 2005,  
 • Kocábek, P., Koníček, T., Slabochová, D., Koťátko, L.: Zabezpečení bytů a rodinných domků. Brno, MAP ČR, s.r.o. 2006, ISBN 80-239-8215-X.  
 • Kocábek, P., Koníček, T., Ráž, Z.: Bezpečná lokalita. Praha, Tiskárna MV, p. o., 2007    
 • Bezpečný byt rady a informace. Praha, Tiskárna MV, p. o., 2008  
 • Kolář, I., Patočková, K.: Posouzení ochrany majetku – rodinný dům. Praha, Tiskárna MV, p. o., 2008   

Další prameny

 • ČSN EN 14383-1: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Termíny a definice  
 • ČSN P CEN/TR 14383-2: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby  
 • ČSN P CEN/TS 14383-3: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí  
 • ČSN P CEN/TS 14383-4: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy 

Autoři programu Bezpečná lokalita JUDr. Pavel Kocábek Městská policie hl. m. Prahy a JUDr. Tomáš Koníček  Ministerstvo vnitra.

Poslední aktualizace: 15.6.2022