Prevence a komunikace

Prevence kriminality – komunikace s veřejností

Jednou z hlavních forem prevence kriminality je komunikace s veřejností o příčinách zločinnosti. Smysluplná preventivní komunikace s veřejností reflektuje nejen priority společnosti ale i její negativní jevy, které občany znepokojují (např. krádeže vloupáním do obydlí, krádeže aut, kriminalita dětí a mládeže, násilná trestná činnost, trestná činnost pod vlivem alkoholu a drog, šikana, korupce, domácí násilí, divácké násilí,vandalismus, problémy v dopravě, rasově, národnostně či nábožensky motivovaná trestná činnost).

Prevence kriminality je týmová činnost

Prevence kriminality je především koncepční týmová činnost, která předpokládá spolupráci všech možných odborníků z nejrůznějších státních, samosprávních i nestátních subjektů. Týmová práce využívá nápady a iniciativu jednotlivců, které jsou následně podrobeny nemilosrdné odborné diskusi. Laická i odborná veřejnost si potom spojuje preventivní aktivity (programy, projekty) jak s určitou institucí, tak i s konkrétním jménem jejího preventivního odborného referenta.

Kontakt s veřejností

Pozitivně ovlivňovat veřejnost a „prodat“ tak i svoji práci je možné pouze dobrou komunikací prostřednictvím médií. Komunikace s veřejností musí být součástí Public Relations strategie dané organizace i pracovních náplní jejích zaměstnanců.

Veřejnost musí vnímat profesionální preventisty obecních a městských policií, Policie ČR, preventisty na úřadech v krajích, ve městech, obcích atd. alespoň na teritoriu, kde pracují. Preventivní pracovníci musí publikovat v denním tisku a v odborných časopisech, vystupovat v rozhlase a v televizi a být „vidět“ na internetu.

Preventivní pracovník musí být aktivní, neustále se vzdělávat a sledovat dění v oboru, navazovat potřebné osobní kontakty a účastnit se odborných seminářů. Jen tak může být připraven začít vymýšlet, navrhovat a následně realizovat potřebné programy a projekty prevence kriminality.

Policejní preventista musí respektovat zásady komunikace. Například, že preventivní informace prostřednictvím médií, jsou účinnější, jsou-li adresovány a zaměřeny na jednotlivce. To znamená neříkat stále, co vše se dělá nebo bude dělat pro občany, ale informovat, co se nabízí či udělá pro konkrétního člověka, pro vás.

Prameny:

Pecháčková, J.: Prevence kriminality a média. Ministerstvo vnitra, časopis Policista 10/2003

JUDr. Pavel Kocábek
útvar situační prevence MP hl.m. Prahy 

Poslední aktualizace: 7.10.2016