Pilotní projekt programu Bezpečná lokalita

Pilotní projekt Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.  V mnohých městech naší republiky jsou určité lokality, kde se nacházejí domy, většinou panelové domy a kde je třeba pozitivním způsobem ovlivňovat a stimulovat chování jejich obyvatelů. Pocit bezpečí občanů v popsaných lokalitách je na velmi nízké úrovni. Proto byl na 8. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality dne 10. prosince 2008 přijat a vyhlášen pilotní projekt Poradního sboru pro situační prevenci kriminality „Bezpečná lokalita – Bezpečené bydlení“. 

Poradní sbor pro situační prevenci kriminality

Poradní sbor pro situační prevenci kriminality (dále jen „Poradní sbor“) je koordinační a iniciační orgán k posuzování koncepčních otázek a pro spolupráci s mimoresortními orgány při realizaci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, ke zpracování společné strategie prevence automobilové kriminality, vloupání do obydlí, prevence kriminality na veřejných prostranstvích a v obchodní síti, prevence kriminality v rekreačních oblastech, prevence zaměřené k individuální ochraně osob apod. 

Obecné prameny projektu

Na základě domácích ale i zahraničích zkušeností jsme dospěli k myšlence, obsahující návrhy, chcete-li standardy, řešení problematiky bezpečného bydlení, jak z pohledu sociálního tak i technického.  Pilotní preventivní projekt vzniká na základě konkrétních požadavků a zkušeností z neúnosného stavu kriminality na sídlištích (např. loupežná přepadení, krádeže vloupáním, pouliční kriminalita, vandalismus, fyzické a verbální napadání, nedovolené vniknutí do společných prostor domu, distribuce a užívání drog, neplatiči, apod.) Projekt je o úspěšném partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), a proto byl přijat a vyhlášen na prosincovém jednání Poradního sboru. 

Obsah projektu

Obsahem celého projektu bude pozitivně ovlivňovat chování občanů při zabezpečování svého majetku, motivovat občany k aktivnímu přístupu při řešení 
bezpečnosti vlastní, bezpečnosti svých blízkých i bezpečnosti ve svém okolí, v lokalitě, kde bydlí. Zejména na sídlištích a ve velkých bytových domech je stále aktuální problém uhlídat vstupy do domů před nezvanými návštěvníky. Zloději se do domů dostávají velmi snadno.  

Cíle projektu

K základním cílům projektu patří:  

 • Zvýšení bezpečnosti obyvatelů domů.  
 • Snížení anonymity v domech.
 • Snížení rizika pohybu neoprávněných osob v prostorách domů.  
 • Snížení rizika poškozování zařízení domů (vandalismu).  
 • Zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorách domů.  
 • Zlepšení situace v nabídce sociálních služeb přímo v domě či v jeho bezprostředním okolí.  

Společně s technickou úrovní zabezpečení domů je třeba také klást důraz na zvyšování právního vědomí obyvatelů domů, na jejich práva a povinnosti mezi sebou v komunitě.  Technickými a organizačními opatřeními řešit otázku dlouhodobě neplatících nájemníků obecních domů. Těm, kteří nejsou ochotni řádně platit za služby spojené s bydlením, budou postupně omezována určitá práva (např. možnost využívání výtahu; vše po právních rozborech), v souladu s domovním řádem. Nájemníci bytů, se kterými jsou problémy, se buď podřídí anebo takto zabezpečené domy opustí.   

Spolupráce s policií

Dalším velmi důležitým prvkem celého projektu je reálná možnost nabídky konkrétní spolupráce mezi obyvateli domů a policií (Policií ČR či městskou policií) ve smyslu „Community Policing“. Prvky spolupráce policie s občany se dají zobecnit do následujících aktivit:  

 • Pravidelná setkávání místně znalých policistů/strážníků se zástupci domovních samospráv.  
 • Účast policistů/strážníků přímo na domovních schůzích.  
 • Zpřístupnění zabezpečených domů pro obě policie.  
 • Pomoc při objasňování trestné činnosti.
 • Přímé propojení ze zabezpečených domů na linky tísňového volání a na místní policejní oddělení.  
 • Označení domů, že jsou pod zvýšeným dohledem policie.  

V panelových domech, které budou do projektu zahrnuty, se musí vylepšit nejen pocit bezpečí, ale zkvalitnit se mezilidské vztahy, sociální komunikace, pořádek v domech včetně společných prostor a musí být navázána konkrétní spolupráce s policií (Policie ČR či městská policie).  

Vše dle zásad Programu Bezpečná lokalita, evropských norem pro prevenci kriminality řady CEN/TC 325, dalších technických norem, zákonných předpisů, se zvláštním zaměřením na oblast dodržování ochrany osobních údajů.  

Celkovým cílem projektu je organizačně-technické zabezpečení ochrany domů v bytové hromadné výstavbě s řešením sociálních problémů obyvatel domů. Na základě evaluace zkušeností z pilotního projektu vznikne doporučující metodika pro obce a bytová družstva – pravidla technického zabezpečení objektů jako jedné z forem legální ochrany občanů před zejména majetkovou trestnou činností. 

Pilotní projekt ve městech Brno a Zlín  

Na základě dlouhodobých zkušeností a schopností měst Brna a Zlína v oblasti prevence kriminality bylo jejich vedení navrženo účastnit se popisovaného pilotního projektu. Vedení obou měst nabídku přijala.  Města Brno i Zlín zpracovala v rámci Městské úrovně prevence kriminality neinvestiční projekt podle stanovených Zásad a Metodiky (viz Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011, schválená usnesením vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007).  

V roce 2009 bude realizována I. etapa projektu tj. neinvestiční analytická a projektová část (studie proveditelnosti), jejímž obsahem zejména bude:

 1. Vytipování domu či domů v majetku obce, které vykazují naznačené problémy za součinnosti všech subjektů prevence kriminality ve městě.
 2. Okamžité zavedení podrobných přehledů kriminality a sociálně-patologických jevů v domě a jeho bezprostředním okolí.
 3. Provedení a zpracování místního sociologického šetření ve vybraném bytovém domě, jehož výsledkem by mělo být zjištění, co je hlavní příčinou problémů v daném bytovém domě, a dále zjištění, která sociální, technická a organizační opatření mohou snížit páchaní protiprávního jednání a zvýšit pocit bezpečí obyvatel.
 4. Na základě zjišťovaných skutečností, zpracování „studie udržitelného vývoje pro řešení konkrétních sociálních a technických problémů“.
 5. Zjištění, jak funguje v místě sociální síť, nabídka volnočasových aktivit apod.
 6. Zpracování technického projektového řešení ve vybraném bytovém domě v návaznosti na technickou proveditelnost;  problémy, které má projekt v daném domě řešit; většinovou přijatelnost omezujících dopadů na obyvatele domu; soulad s platnou legislativou v oblasti práv a svobod, osobních údajů a požární ochrany.
 7. Zpracování režimových pravidel pro obyvatele vybraného bytového domu v návaznosti na realizovaná technická řešení, dané cíle projektu, vnitřní a vnější rizika lokality a bytového domu, podmínky správce a vlastníka domu, respektive platný domovní řád daného bytového domu. Alternativně zapracování nezbytných režimových pravidel do stávajících domovních řádů.  
 8. Zpracování ekonomické studie nákladů technického řešení projektu v bytovém domě, případně dalších možných nákladů spojených s realizací, jako jsou například drobné technické úpravy na veřejné zeleni, městském mobiliáři, veřejném osvětlení apod.
 9. Zpracování a příprava evaluačních programů pro průběžné a následné hodnocení účinnosti přijatých sociálních, technických i organizačních-režimových opatření formou vyhodnocení datových výstupů, statistických údajů a průběžných terénních šetření mezi obyvateli bytových domů zapojených do projektu.
 10. Zpracování komplexní dokumentace k projektu v souladu s rozpočtovými a dotačními pravidly a příprava na realizaci v dalším období.
 11. Příprava a školení policistů a strážníků s územní odpovědností na jejich úlohu v projektu, komunikaci a práci s evaluačními programy.
 12. Průběžně analyzovat a připravovat podmínky pro konkrétní řešení plánovaná v dalším období.
 13. Nedílnou součástí projektu musí být oblast informování veřejnosti o záměrech pilotního projektu, včetně plnohodnotné mediální kampaně.
 14. Na základě spolupráce se subjekty situační prevence zpracování návrhu metodiky pro řešení obdobných problémových okruhů v bytových domech, která by se dala aplikovat i pro domy, které nejsou v majetku obcí.  Nad koordinací a řízením pilotního projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ v obou městech bude bdít řídící pracovní skupina, která je složena ze zástupců Poradního sboru, dalších odborníků a zástupců města Brna a Zlína. 

Informují: JUDr. Tomáš Koníček (odbor prevence kriminality MV ČR) a  JUDr. Pavel Kocábek (útvar situační prevence MP Praha) 

Poslední aktualizace: 16.10.2016